İşyerlerinde acil eylem planı yapılması zorunludur, merkez sağlık osgb yetkili kuruluştur.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği;
İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

 Acil eylem planı nın amacı, işyerlerinde oluşabilecek acil durumlara karşı önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak için;

–    Olması muhtemel acil durumları değerlendirir
–    Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler
–    Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
–    Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar
–    Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve  tahliye senaryoları yapar,
–    Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur,
–    İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme, deprem, sel, sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.
–     Risk değerlendirmesi  sonuçları.
–    Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
–     İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
–     Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
–     Sabotaj ihtimali.

İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.
Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir